PDF
Печати
Е-пошта

 

Извршување,

Како до Вашите права во постапка за извршување

Извршителот во најкраток можен рок ги обезбедува сите Ваши пари, ствари и права од извршна исправа во постапка за извршување.

За да поведете постапка за извршување кај извршителот треба да поднесете:
1. Барање за извршување во 3 (три) примероци (кликни за примерок од барање)
2. Извршна исправа во оригинал или фотокопија заверена на нотар и
3. Полномошно, доколку подносителот на барањето не е доверителот лично.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

* Појаснување:
  • Барањето за извршување го пополнувате на рака, компјутер или машина за пишување со оние податоци што Ви се познати.
    На барањето се потпишува доверителот или неговиот полномошник.
    Барањето се поднесува директно во канцеларијата на извршителот или по пошта.

 Извршна исправа е:

- Извршна судска одлука (пресуда, решение) и судско порамнување
- Одлука и порамнувањето во управна постапка (решение...) што гласат на парична обврска
- Извршна нотарска исправа
- Решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа донесено од нотар ("платен налог") и
- Други исправи предвидени како такви со закон.

 

* Извршната исправа, освен порамнувањето, треба на себе да содржи печат што ја потврдува извршноста. Доколку постојат законски услови, овој печат се добива приложување на извршната исправа пред шалтерската служба во судот, односно пред соодветната служба во управниот орган, односно кај нотарот, коишто ја донеле извршната исправа.

Доверителот по своја слободна волја избира надлежен извршител кој ќе постапува по неговата извршна исправа.